BMX Fietsclub aanmelden
bmxers
bmx-racing BMX fietsschool
 

Onze regels

Aanmelden
DANSH BMX-Fietsclub biedt twee gratis proeflessen aan, waarna de keuze kan worden gemaakt al dan niet lid te worden.
Om lid te worden, dient het aanmeldformulier ingevuld en ingeleverd te worden bij de desbetreffende lesgever. Deze is te verkrijgen bij de lesgever of via mailcontact.
Als het formulier is ingeleverd, mag er aan de trainingen worden deelgenomen. Als de betaling rond is, is hij/zij officieel lid.

Kleding
Leden dienen de juiste kleding te dragen tijdensde training. De juiste kleding bestaat uit: dichte schoenen, lange broek, lange mouwen en handschoenen.

Contributieregeling
De contrubutie kan via pin of contant betaald worden indien geen gebruik wordt gemaakt van het sportfonds.
De contributie voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt in totaal €220,-. Deze loopt van september 2020 tot en met juli 2021.
Als u lid wordt in de periode van september tot en met januari betaald u het volledige bedrag van 220,-. Als u lid wordt in de periode van februari tot en met juli betaald u 110,-. 
Er komt 10 euro administratiekosten bij als er 'te laat' betaald wordt. Op tijd betalen is voor oktober aan het begin van het seizoen of voor maart ( 2de helft van het jaar.)

Korting
Bij het aanmelden in de periode van 1 juli tot en met 30 september ontvangt u een korting van 10 euro op het inschrijfgeld.
Indien u meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanmeldt, betaalt u slechts eenmaal inschrijfgeld, mits zij tegelijkertijd worden aangemeld.
Tevens ontvangt u 20 euro korting op de contributie, indien u meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanmeld. Voor het tweede of derde lid betaalt u dus slechts 200,- euro contributie in plaats van 220,-

Jeugdfonds sport & cultuur
DANSH BMX-Fietsclub vindt net als het Jeugdfondssport, dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Ook als de ouders niet genoeg geld verdienen om de contributie te betalen. Dus als uw financiële middelen ontoereikend zijn, kan het Jeugdfondssport misschien uitkomst bieden. Met onze trainingscoördinator kunt u de mogelijkheden die het jeugdfondssport biedt bespreken.

Lidmaatschap beëindigen?
Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door het versturen van een schriftelijke afmelding*) uiterlijk op 1 mei, voorafgaande aan het eerste seizoen dat men niet meer meespeelt, aan de ledenadministratie (bij voorkeur per e-mail: martijn@dansh.nl). Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

Tussentijds opzeggen
Tussentijds opzeggen doe je ook bij de Ledenadministratie. Echter, DANSH BMX-Fietsclub is een fietsclub met leden en geen sportschool met klanten. In financieel opzicht is iedereen lid per seizoen voor één bedrag lid , of je nou veel fiets of weinig.

Tussentijdse opzegging of tijdelijk niet kunnen fietsen (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, zwangerschap, blessures, stages, etc.) geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie.

* Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons kunt laten weten waarom u besloten hebt om het lidmaatschap te beëindigen. De reden kan simpel zijn, bijvoorbeeld een verhuizing. Ligt het op een ander vlak, dan kunnen wij er met het oog op de toekomst wellicht nog iets van leren. Alvast hartelijk dank.

Wijziging gegevens
Verhuizingen, wijzigingen in naam, e-mailadres(sen) en/of telefoonnummers a.u.b. per direct doorgeven via: dansh@dansh.nl

Video/Portretrecht
Als lid van DANSH BMX-Fietsclub geef je automatisch toestemming om foto's en video's waarin het lid herkenbaar is op internet te delen. Als u dit niet wilt stuur dan een mail naar: dansh@dansh.nl 

Leden
Het lidmaatschap wordt verkregen na invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier en afgifte daarvan bij het algemeen bestuur of bij een van de lesgevers.
Bij de aanmelding dient tevens te worden aangegeven of aanvrager bij de vorige vereniging (indien van toepassing) via normale opzegging dan wel vanwege royement of op andere wijze het lidmaatschap heeft beëindigd.
Bij niet of niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap wordt het lidmaatschap automatisch met een seizoen verlengd.
Rechten en plichten der leden  

Plichten
Leden zijn verplicht de regelementen van de omni-vereniging en de betreffende afdeling(en), alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2 lid 2, na te leven.
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie.
Leden zijn gehouden de aanwijzingen van bestuurders op te volgen; ook kunnen er (huishoudelijke) taken aan leden worden toegewezen. Bij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van de aangewezen leden, kan het algemeen bestuur gebruik maken van de in art. 7 van de statuten beschreven

Rechten
Leden hebben recht op 1 training per week met uitzondering van heftige weersomstandigheden waardoor training niet mogelijk is. Tevens zijn er geen trainingen in de schoolvakanties.
Leden zijn gerechtigd om deel te nemen aan de door DANSH BMX-Fietsclub georganiseerde activiteiten in de vakanties.

 

DANSH DOET HET